Onze werkwijze

Onderwijskundige uitgangspunten

In onze school scheppen wij een onderwijsleersituatie die het voor elk kind mogelijk maakt, binnen zijn grenzen, zich een aantal vaardigheden eigen te maken. We werken met heterogene groepen waarin twee jaargroepen bij elkaar zitten. In de rol van wisselend jongste/oudste kind leren kinderen van elkaar. Ook voor zelfstandig werken biedt deze groepssamenstelling voordelen.

 

Ons onderwijs richt zich op de volgende ontwikkelingsaspecten:

 

De creativiteitsontwikkeling

We streven ernaar kinderen zelf oplossingen te laten bedenken voor vragen van allerlei aard. Andere dan voor de hand liggende oplossingen kunnen bedacht en toegepast worden. In de expressievakken worden creatieve vaardigheden beoefend als muzikale vorming, tekenen, handvaardigheid en

drama.

 

De cognitieve ontwikkeling

Dit betreft alles wat te maken heeft met lezen, taal en rekenen. Aanvankelijk verloopt dit aanleren in spelsfeer, later worden de opdrachten en de instructies eenduidiger. In ons schoolplan wordt dit nader uitgewerkt. Omdat niet ieder kind in dezelfde ontwikkelingsfase verkeert, passen we verschillende vormen van differentiatie toe. De kinderen leren zelfstandig te werken en maken daarbij gebruik van dag- en weektaken.

 

De sociale en emotionele ontwikkeling

Kinderen leren omgaan met eigen gevoelens en emoties en met die van anderen. Zij moeten zich vrij kunnen ontwikkelen, maar moeten ook leren hun eigen vrijheid af te stemmen op die van mensen om hen heen. Kinderen leren samenwerken, maar ze leren ook dat meedoen een eigen keuze kan zijn.

 

De motorische ontwikkeling

Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek. Dit gebeurt tijdens spel, bij het werken met diverse materialen, door tekenen en handvaardigheid. Het ontwikkelen van de fijne motoriek bereiken we onder andere

door het maken van schrijfpatronen en het werken met fijne materialen. Ook werken we aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden die van belang zijn voor de

veiligheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. Hierbij spelen de lessen lichamelijke opvoeding een belangrijke rol.